Walne Zgromadzenie

Olsztyn dnia 06 maja 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 8³ ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 438 ), art. 39 § 1ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 648) oraz § 80 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie zwołuje na dzień 28 maja 2024 r. o godzinie 1700 w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2 w Olsztynie Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia – powołanie przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

4. Zapoznanie się z porządkiem obrad.

5. Wybór Komisji:

a) skrutacyjnej,
b) wnioskowej,

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023rok.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności S.M. „DOM” za 2023 rok.

8. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji za lata od 2020–2022 roku.

9. Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2023.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej

12. Podjęcie uchwał dotyczących:

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z jego działalności za 2023 rok,

c) udzielenie Zarządowi absolutorium,

d) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

e) zmiany wysokości miesięcznego ryczałtu członkom Rady Nadzorczej

13. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową.

14. Sprawy różne – dyskusja.

15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że:
Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć członkowie Spółdzielni po okazaniu dowodu tożsamości.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok, sprawozdanie finansowe za 2023 r., w tym bilans na dzień 31.12.2023 r., Protokół lustracji, synteza ustaleń lustracji, projekty uchwał oraz „ Regulamin Walnego Zgromadzenia” będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.