Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Olsztyn dnia 8 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 8³ ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 845), art. 39 § 1ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1285) oraz § 80 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. o godzinie 1700 w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2 w Olsztynie Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia – powołanie przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Zapoznanie się z porządkiem obrad.
5. Wybór Komisji:

a) skrutacyjnej,
b) wnioskowej,

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności S.M. „DOM” za 2020 rok.
8. Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2020.
9. Przedstawienie protokołu i listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej
za okres od 2017 roku do 2019 roku.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
12. Podjęcie uchwał dotyczących:

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z jego działalności,
c) udzielenie Zarządowi absolutorium,
d) przyjęcia sprawozdania finansowego.

13. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową.
14. Sprawy różne – dyskusja.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że:
Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć członkowie Spółdzielni po okazaniu dowodu tożsamości.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok, sprawozdanie finansowe za 2020 r., w tym bilans na dzień 31.12.2020 r., projekty uchwał oraz „ Regulamin Walnego Zgromadzenia” będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Link do pliku pdf z treścią zawiadomienia: Porządek obrad