Walne zgromadzenie, porządek obrad.

Olsztyn dnia 10 maja 2022r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 8³ ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka niowych tekst jedn olity Dz. U. z 2018r., poz. 845 ), art. 39 § 1ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 20 2 1 r., poz. 648 ) oraz § 80 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM ” w Olsztynie zwołuje na dzień 0 2 cz erwca 20 2 2 r. o godzinie 7 00 w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2 w Olsztynie Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia – powołanie przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Zapoznanie się z porządkiem obrad.
5. Wybór Komisji:
a) skrutacyjnej,
b) wnioskowej,
c) wyborczej.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności S.M. „DOM” za 2021 rok oraz z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia.
8. Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2021.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z jego działalności za 2021 rok,
c) udzielenie Zarządowi absolutorium,
d) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
12. Wybory członków Rady Nadzorczej
13. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową.
14. Sprawy różne – dyskusja.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje że udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć członkowie Spółdzielni po okazaniu dowodu tożsamości.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok, sprawozdanie finansowe za 2021r. w tym bilans na dzień 31.12.2021r. projekty uchwał oraz Regulamin alnego Zgromadzenia” będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Treść zawiadomienia w formacie pliku PDF